วิสัยทัศน์

สมัย พลนาคู

ประธานกรรมการ

ในภาวะปัจจุบันที่โลกมีความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดมีการพัฒนาและนำเทคโนโลยีมาใช้แทนที่แรงงานคนมากขึ้นในหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การเงินและการธนาคาร ฯลฯ เพื่อช่วยลดต้นทุนและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันเชิงธุรกิจ กอปรกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตอย่างสิ้นเชิงกล่าวคือผู้บริโภคโดยส่วนใหญ่หันไปใช้การสั่งซื้อสินค้าต่างๆผ่านโลกออนไลน์เกือบ 100% ปัญหาการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ปัญหาการเกิดสภาวะโลกร้อน ปัญหาด้านการเมืองและการศึกษา ฯลฯ ซึ่งความเปลี่ยนแปลงต่างๆเหล่านี้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อแรงงานคนของประเทศไทย รายได้โดยเฉลี่ยของคนในประเทศลดลงสวนทางกับค่าครองชีพที่นับวันมีแต่จะปรับตัวสูงขึ้น อัตราการว่างงานของนักศึกษาจบใหม่มีปริมาณสูงขึ้นอย่างน่าตกใจในทุกๆปี ไม่เว้นแม้กระทั่งแรงงานที่อยู่ในระบบการจ้างงานแล้วก็ตามก็ยังมีแนวโน้มถูกเลิกจ้างอีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งก็มักตามมาด้วยปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ปัญหาอาชญากรรม ความเหลื่อมล้ำทางสังคมระหว่างคนรวยและคนจนมากขึ้นอย่างชัดเจน ปัญหาหนี้สะสมภาคครัวเรือนมีอัตราการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับ GDP ของประเทศ

เพื่อรองรับสภาวการณ์ดังกล่าว ผมในฐานะที่เป็นคนไทยจึงได้จัดตั้ง บริษัท ยูดี โกลด์ จำกัด ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดูแลสุขภาพของคนไทยให้แข็งแรงและสร้างโอกาส สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างช่องทางในการหารายได้ให้กับคนไทยเพิ่มมากขึ้น ลดอัตราการว่างงาน กระจายรายได้ไปยังทุกภาคส่วน เพื่อช่วยกระตุ้นระบบเศรษฐกิจ ช่วยลดภาระหนี้ภาคครัวเรือน ช่วยให้คนไทยไม่มีหนี้ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพของประเทศไทยในการแข่งขันบนเวทีโลกต่อไป นั่นจึงเป็นที่มาของนโยบายบริษัท คือ สร้างความมั่งคั่ง ให้มั่นคงและยั่งยืน 

ใบอนุญาตประกอบการ

หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท

ใบอนุญาต สคบ.

แผนธุรกิจยูดี โกลด์

มาตรฐานการผลิตสินค้า