บริษัท ยูดี โกลด์ จำกัด

บริษัท ยูดี โกลด์ จำกัด 
อาคารยูดีโกลด์ เฮ้าส์ เลขที่ 240/28 
ถนนอดุลยเดช ตำบลหมากแข้ง 
อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

วันเวลาทำการ

วันจันทร์ – วันศุกร์

เวลา 09.00 – 18.00 น.

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์ : 06-3246-5284

Email: udgold@gmail.com